MENU

 

Welkom op deze congreswebsite van het eerste landelijke congres Horizontaal Toezicht Zorg. Op woensdag 12 april 2017 vormt dit congres de start van de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Dit congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). In één dag komt u zo alles te weten over Horizontaal Toezicht.

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal Toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

Doelstellingen

De doelstelling van het ochtendprogramma is:  

  • Horizontaal Toezicht een boost te geven en draagvlak te creëren op bestuurlijk- en directieniveau. We hopen dan ook deze ochtend veel bestuurders, toezichthouders en directies van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s te mogen verwelkomen.

De doelstellingen van het middagprogramma zijn:

  • Horizontaal Toezicht uitleggen;
  • ervaringen omtrent Horizontaal Toezicht delen, en;
  • de ontwikkelde producten toelichten en vertalen naar zo praktisch mogelijke handvaten om daadwerkelijk aan de slag te gaan.


Doelgroepen

In principe is iedere geïnteresseerde in Horizontaal Toezicht in de zorg welkom op dit congres. Het staat deelnemers vrij zich aan te melden voor alleen het ochtendprogramma, alleen het middagprogramma of voor zowel het ochtend- als het middagprogramma.

De doelgroepen van het congres:

  • Bestuurders, toezichthouders en directies van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s (primaire doelgroepen ochtendprogramma)
  • Leidinggevenden en professionals bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s die daadwerkelijk met Horizontaal Toezicht aan de slag gaan of overwegen dit te doen (primaire doelgroepen middagprogramma)
  • Vertegenwoordigers van andere stakeholders zoals overheidsinstellingen, brancheorganisaties, accountants en banken
  • Bestuurders, toezichthouders, directies, leidinggevenden en professionals van zorgaanbieders buiten de medisch specialistische zorg
  • Overige betrokkenen/geïnteresseerden

Klik hier voor het programma.

Deelname aan dit congres is kosteloos. 

Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Dit is nog geen bevestiging van deelname. Maandag 3 april ontvangt u een bevestiging van deelname of een bericht dat deelname helaas niet mogelijk is. Uiteraard zetten wij ons in om zoveel mogelijk geïnteresseerden deel te laten nemen!

 

PROGRAMMA

Hieronder leest u alle informatie met betrekking tot het programma van het congres. U heeft bij aanmelden de keuze om deel te nemen aan het ochtend-, middag- of ochtend- en middagprogramma.


Ochtendprogramma

TIJD ONDERDEEL
9.30 - 10.00 uur

Inloop

10.00 - 10.10 uur

Welkom door dagvoorzitter

M. (Maarten) Bouwhuis

10.10-10.15 uur

Introductie Horizontaal Toezicht Zorg

10.15-10.30 uur

Opening door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dr. E. (Erik) Gerritsen, Secretaris-Generaal 

10.30-10.50 uur

Interactieve paneldiscussie 

Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Mr. A. (Andre) Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Drs. D.W. (David) Voetelink RA, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

 10.50 - 11.00 uur

Ondertekening intentieovereenkomst

Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Mr. A. (André) Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

 11.00 - 11.20 uur

Horizontaal Toezicht in de praktijk deel 1

Drs. F. (Frank) Janssen, vicevoorzitter raad van bestuur Menzis
Drs. P. (Peter) Littooij, lid raad van bestuur Martini Ziekenhuis

 11.20 - 11.35 uur  

Horizontaal Toezicht: de NZa als ketenpartner

Drs. R.J.P. (René) Jansen, lid van raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit

 11.35 - 11.55 uur

Horizontaal Toezicht in de praktijk deel 2

Drs. D.W. (David) Voetelink RA, lid raad van bestuur Erasmus MC
Drs. C.F. (Kees) Hamster RA RC, lid raad van bestuur Coörperatie VGZ

 11.55 - 12.15 uur Afsluiting

 

Lunch

 

Middagprogramma

TIJD ONDERDEEL
13.00 - 13.10 uur   

Welkom door de dagvoorzitter

M. (Maarten) Bouwhuis

13.10 - 13.35 uur

De uitrol van Horizontaal Toezicht Zorg

Drs. C.J. (Cornelis Jan) Diepeveen, landelijk projectleider Horizontaal Toezicht namens NVZ, ZN, NFU

13.40 - 15.50 uur

Workshops

Twee workshops naar keuze. Onder dit programma vindt u een beschrijving van de zeven workshops die u kunt volgen.

 13.40 - 14.30 uur Workshopronde 1
 14.30 - 14.50 uur Wisseltijd
 14.50 - 15.40 uur Workshopronde 2
 15.45 - 16.00 uur       

Plenaire afsluiting door dagvoorzitter en NVZ, ZN en NFU

Drs. K. (Kor) Noorlag, manager Besturing en Bekostiging NVZ
Ing. ir. C.A.M. (Cyrille) de Jong, manager Verzekeringen en Uitvoeringen ZN
Drs. H.W. (Hanna) Toornstra, senior beleidsmedewerker NFU

 16.00 uur Borrel

 

Workshops 

Hieronder een overzicht van de zeven workshops die worden aangeboden in het middagprogramma. U kunt zich tijdens het congres inschrijven voor twee workshops. 

Workshop 1: Waarom over op Horizontaal Toezicht? (Lagerhuisdebat)

Om de stap te zetten naar Horizontaal Toezicht is het van belang dat kosten en baten op een zo goed mogelijke manier tegen elkaar afgewogen worden. Dit Lagerhuisdebat gaat u daarbij helpen. Na korte en krachtige inleidingen worden prikkelende stellingen geponeerd en afhankelijk van uw plek in de ruimte bent u ‘voor’ of ‘tegen’. Dat levert een spannende discussie op die u soms ook dwingt een andere standpunt te verdedigen dan uw eigen mening. Tijdens dit debat komen elementen uit de businesscase Horizontaal Toezicht aan bod. Als instelling wilt u een weloverwogen keuze maken en als zorgverzekeraar wilt u kunnen uitleggen waarom deze nieuwe werkwijze beter is. Heeft u ook behoefte om gesterkt te worden om nut en de noodzaak van Horizontaal Toezicht uit te leggen? Doe dan mee aan deze workshop!

Workshopleiders: Bas Winkels (programmamanager Horizontaal Toezicht Menzis) en Evert Jan Rebergen (programmamanager Horizontaal Toezicht UMC Utrecht)
Debatleider: Jesper Rijpma (senior public affairs adviseur NVZ)

Workshop 2: Het instapmodel – De toegangspoort tot Horizontaal Toezicht

Wilt u ook overgaan op Horizontaal Toezicht? Zo ja, dan is de eerste stap het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Met dit model kan een ziekenhuis inzichtelijk maken waar zij staat ten aanzien van Horizontaal Toezicht en de beheersing rondom compliant registeren en declareren en dit bespreken met de zorgverzekeraar. Met behulp van het instapmodel kan aantoonbaar gemaakt worden of de huidige mate van governance, besturing en compliance rondom registreren en declareren voldoende is voor een effectieve ‘Horizontaal Toezicht relatie’. Tevens kan de instelling zien op welke terreinen nog stappen moeten worden gezet. Bijkomend voordeel van de toepassing van dit instapmodel is dat Horizontaal Toezicht ziekenhuisbreed besproken wordt. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de achtergronden en totstandkoming van het model. Daarnaast worden de normen uit dit instapmodel benoemd en wordt uitgelegd hoe deze normen in de praktijk toegepast worden.

Workshopleiders: Stijn Euverman (senior manager PWC) en Sandra Reuling (manager Compliance & Risk Rijnstate)
Sidekicks: Anita Smedeman (unithoofd Audit en Risicomanagement Martini Ziekenhuis) en Martijn Kerver (teammanager Controles Coöperatie VGZ UA)

Workshop 3: Het Control Framework - Het kloppend hart van Horizontaal Toezicht

Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Het beheersen van de rechtmatigheid van de zorguitgaven en de verantwoording hierover vindt plaats op basis van dit Control Framework. Het Control Framework is daarom het kloppend hart van Horizontaal Toezicht. In deze interactieve workshop worden de stappen uit het framework met u doorlopen, zoals het benoemen van beheersingsdoelstellingen, het prioriteren van risico’s en het nemen van beheersingsmaatregelen. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de verantwoording dient te worden vormgegeven en de verklaring die de accountant geeft over de beheersing van de hoge risico’s. Om daadwerkelijke aan de slag te gaan met Horizontaal Toezicht is kennis van het Control Framework van groot belang.

Workshopleiders: Mark van der Schrier (senior manager KPMG) en Winfred de Gier (internal auditor Medisch Centrum Leeuwarden)
Sidekicks: Tamara Backx (manager Control Operations CZ) en Rianne Poels (senior internal auditor Radboud UMC)

Workshop 4: Gezond samenwerken in de zorg?!

In deze workshop bespreken de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit met u enkele aandachtspunten bij Horizontaal Toezicht in de zorg vanuit het oogpunt van de toezichthouders. Hoe kunnen zorgverzekeraars en ziekenhuizen ervoor zorgen dat die samenwerking een gezonde samenwerking is, in het belang van de patiënt en verzekerde? 
In deze workshop bespreken de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de publieke kaders. Ook wordt stilgestaan het onderscheid tussen rechtmatige en doelmatige zorg. Is dit onderscheid in de praktijk helder? Wat betekent dit in de praktijk voor de controleketen en het wel of niet mogen samenwerken? De ACM en NZA leggen dit aan u uit, maar gaan ook graag met u in gesprek over hoe dit in het horizontaal toezicht verder ontwikkeld kan worden.

Workshopleiders: Hein Tacken (senior medewerker toezicht ACM) en Susan van Velzen (senior medewerker toezicht ACM), Wim Komrij (waarnemend directeur Toezicht en Handhaving NZa) en Bas Jurling (waarnemend unitmanager Toezicht Zorgverzekeraars NZa).

 

Workshop 5: Horizontaal Toezicht in de praktijk van het ziekenhuis

De invoering van Horizontaal Toezicht heeft een grote impact op het ziekenhuis en vraagt om een forse investering. Maar het levert ook een mooie nieuwe dynamiek op en verbetering van processen in de organisatie. Vanuit de pilots worden ervaringen met u gedeeld. Maar ook ziekenhuizen die nog niet over zijn vertellen over hun verwachtingen van Horizontaal Toezicht. Wat betekenen de stappen uit de implementatiestrategie Horizontaal Toezicht in de praktijk voor het ziekenhuis? En tegen welke problemen loop je aan? Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in een interactieve workshop.

Workshopleiders: Petra van Zeeland (business manager patiënt en zorgadministratie Erasmus MC) en Patricia van Tol (hoofd Operational Audit Spaarne Gasthuis)
Sidekicks: Roy Göbbels (projectleider horizontale samenwerking Laurentius Ziekenhuis) en Hanneke Heinrichs (projectleider horizontaal toezicht St. Maartenskliniek)

Workshop 6: Horizontaal Toezicht in de praktijk van de zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars werken binnen Horizontaal Toezicht volgens representatie en steunen op elkaars werkzaamheden. Bij Horizontaal Toezicht is er dus één aanspreekpunt vanuit de zorgverzekeraars. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dat betekent dat ook de werkzaamheden van de zorgverzekeraars er totaal anders gaan uitzien. De zorgverzekeraars gaat met het ziekenhuis in gesprek over de werking van processen, de risico’s hieromtrent en welke beheersingsmaatregelen worden genomen om risico’s te beheersen. De zorgverzekeraars delen ervaringen uit de pilots en verwachtingen voor de toekomst vanuit de zorgverzekeraars.

Workshopleiders: Martijn van Marle (projectmanager horizontaal samenwerking CZ) en Jitse Kok (manager Naleving en Controle Zilveren Kruis)
Sidekicks: Manon Teng (divisiemanager Administratie Zorg en Zekerheid) en Janine Poulussen (senior specialist controles Coöperatie VGZ)

Meld u nu aan

LOCATIE

Het congres wordt georganiseerd in het congrescentrum Media Plaza in Utrecht. Media Plaza bevindt zich in het Jaarbeursgebouw op 5 minuten afstand vanaf Utrecht Centraal. Via Entree Oost komt u het snelst bij Media Plaza. Klik hier voor de plattegrond.

Media Plaza bevindt zich in het Jaarbeursgebouw, dus niet in het Beatrixgebouw. Wanneer u via Entree Oost het Jaarbeursgebouw naar binnen gaat komt u al snel een roltrap tegen die u naar Media Plaza leidt. Media Plaza bevindt zich boven hal 9.

Het is aan te bevelen te reizen met het OV. Indien u met de auto komt kunt u het beste parkeren op P4.

Media Plaza

VRAGEN?

In onderstaand formulier kunt u uw vragen stellen met betrekking tot het congres. Heeft u algemene vragen voor Horizontaal Toezicht Zorg klik dan hierUw reactie is verzonden.
Fout opgetreden

Vul uw gegevens in.


Verzenden

AANMELDEN

De inschrijving is gesloten. Maandag 3 april zijn de bevestigen van deelname verstuurd. Voor vragen neem contact op via de contactpagina.

Wanneer u zich heeft aangemeld heeft u per email een bevestiging van aanmelden ontvangen. Dit is nog geen bevestiging van deelname. 

Maandag 3 april zijn de bevestigingen van deelname verstuurd. Uiteraard zetten wij ons in om zoveel mogelijk geïnteresseerden deel te laten nemen!