MENU

 

IN CONTROL MET HORIZONTAAL TOEZICHT

Op 1 oktober wordt het landelijke congres In Control met Horizontaal Toezicht! georganiseerd.

GGZ Nederland (GGZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zullen door middel van het tekenen van de intentieverklaring het officiële startsein geven voor Horizontaal Toezicht in de GGZ. 

Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.

Gedurende het congres maken we niet alleen kennis met Horizontaal Toezicht en de bijbehorende producten, maar komen onder andere praktijkvoorbeelden van GGZ instellingen en zorgverzekeraars, risicomanagement en soft controls aan bod.

 

Doelstellingen

De doelstelling van het ochtendprogramma is:

  • Horizontaal Toezicht GGZ op de kaart zetten en draagvlak te creëren op bestuurlijk-, directie- en operationeel niveau 

De doelstellingen van het middagprogramma zijn:

  • Kennismaken met de ontwikkelde Horizontaal Toezicht producten en deze vertalen naar handvatten voor de praktijk
  • Ervaringen omtrent Horizontaal Toezicht delen
  • Kennismaken met de verschillende rollen en uitdagingen binnen een Horizontaal Toezicht traject

 

Doelgroep

In principe is iedere geïnteresseerde in Horizontaal Toezicht in de zorg welkom op dit congres. Het staat deelnemers vrij zich aan te melden voor alleen het ochtendprogramma, alleen het middagprogramma of voor zowel het ochtend- als het middagprogramma.

Primaire doelgroep ochtendprogramma:

  • Bestuurders, toezichthouders, directies zorgverzekeraars en GGZ instellingen.

Primaire doelgroep middagprogramma:

  • Professionals bij zorgverzekeraars en GGZ instellingen die daadwerkelijk met HT aan de slag zijn, gaan of overwegen dit te doen 

Overige doelgroepen:

  • Vertegenwoordigers van andere stakeholders zoals overheidsinstellingen, brancheorganisaties, accountants en banken
  • Bestuurders, toezichthouders, directies, leidinggevenden en professionals van zorgaanbieders buiten de GGZ
  • Overige betrokkenen/geïnteresseerden

 

Meer informatie

Klik hier voor het programma.

Deelname aan dit congres is kosteloos. U kunt zich tot 15 september aanmelden. Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Dit is nog geen bevestiging van deelname. Woensdag 18 september ontvangt u een bevestiging van deelname of een bericht dat deelname helaas niet mogelijk is. Uiteraard is de inzet om zoveel mogelijk geïnteresseerden deel te laten nemen!

 

PROGRAMMA

Hieronder leest u alle informatie met betrekking tot het programma van het congres. U heeft bij aanmelden de keuze om deel te nemen aan het ochtend-, middag- of ochtend- en middagprogramma.

 

Ochtendprogramma

TIJD ONDERDEEL
9.00 – 9.30 uur

Inloop

9.30 – 10.45 uur

Eerste deel plenair programma

 

- Welkom
 
- Openingslezing door staatssecretaris Paul Blokhuis
 
- Duo-lezing door Olivier Gerrits (Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis) & Ernst Klunder (CFO Raad van Bestuur 's Heeren Loo)
 
- Discussieforum met Iris Bandhoe (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Delfland), Betty Kooijman (CFO Raad van Bestuur Parnassia Groep), Fred Pijls (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant), Kees Hamster (CFO Raad van Bestuur VGZ) en Marnix Suijkerbuijk (Directeur Operations CZ).
10.45 – 11.15 uur

Pauze

11.15 – 12.15 uur

Tweede deel plenair programma

 

- Lezing door Bart Combée (Lid Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit)
 
- Interview Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland) en André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland)
 
- Ondertekening intentieverklaring
 
- Afsluiting
12.15 – 13.00 uur

Lunch

   

 

Middagprogramma

TIJD ONDERDEEL
13.00 - 13.45 uur   

Workshopronde 1

13.45 - 13.55 uur

Overloop naar workshopronde 2

13.55 - 14.40 uur

Workshopronde 2

 14.40 - 15.00 uur Pauze
 15.00 - 15.45 uur Workshopronde 3
 15.45 - 15.50 uur Overloop naar plenaire afsluiting
 15.45 - 16.00 uur       

Plenaire afsluiting door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland

 16.00 uur Borrel

 

Workshops 

Hieronder een overzicht van de zeven workshops die worden aangeboden in het middagprogramma. U kunt zich tijdens het congres inschrijven voor twee workshops. 

Workshop A: Waarom over op Horizontaal Toezicht? (Lagerhuisdebat)

Om de stap te zetten naar Horizontaal Toezicht is het van belang dat kosten en baten op een zo goed mogelijke manier tegen elkaar afgewogen worden. Dit Lagerhuisdebat gaat u daarbij helpen. Na korte en krachtige inleidingen worden prikkelende stellingen geponeerd en afhankelijk van uw plek in de ruimte bent u ‘voor’ of ‘tegen’. Dat levert een spannende discussie op die u soms ook dwingt een andere standpunt te verdedigen dan uw eigen mening. Tijdens dit debat komen elementen uit het afwegingskader Horizontaal Toezicht GGZ aan bod. Als instelling wilt u een weloverwogen keuze maken en als zorgverzekeraar wilt u kunnen uitleggen waarom deze nieuwe werkwijze beter is. Heeft u ook behoefte om gesterkt te worden om nut en de noodzaak van Horizontaal Toezicht uit te leggen? Doe dan mee aan deze workshop!

Debatleider: Jitse Kok (Zilveren Kruis)
Pitch: Arent van der Heijde (GGZ Delfland), Koen Keijzer/Christel van Maarsseveen (Arkin), Jan van Dam/Stéphanie Brouwer - de Reus (VGZ)

Workshop B: Het instapmodel – De toegangspoort tot Horizontaal Toezicht

Wilt u ook overgaan op Horizontaal Toezicht? Zo ja, dan is de eerste stap het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Met dit model kan een GGZ-aanbieder inzichtelijk maken waar zij staat ten aanzien van Horizontaal Toezicht en de beheersing rondom compliant registeren en declareren en dit bespreken met de zorgverzekeraar. Met behulp van het instapmodel kan aantoonbaar gemaakt worden of de huidige mate van governance, besturing en compliance rondom registreren en declareren voldoende is voor een effectieve ‘Horizontaal Toezicht relatie’. Tevens kan de instelling zien op welke terreinen nog stappen moeten worden gezet. Bijkomend voordeel van de toepassing van dit instapmodel is dat Horizontaal Toezicht organisatiebreed besproken wordt. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in de achtergronden en totstandkoming van het model. Daarnaast worden de normen uit dit instapmodel benoemd en wordt uitgelegd hoe deze normen in de praktijk toegepast worden.

Workshopleiders: Martijn van Marle (CZ) en Carolien Ceelen (GGZ Eindhoven)

Workshop C: Het Control Framework - Het kloppend hart van Horizontaal Toezicht

Voor een eenduidige uitvoering van Horizontaal Toezicht is het landelijk Control Framework ontwikkeld. Het beheersen van de rechtmatigheid van de zorguitgaven en de verantwoording hierover vindt plaats op basis van dit Control Framework. Het Control Framework is daarom het kloppend hart van Horizontaal Toezicht. In deze interactieve workshop worden de stappen uit het framework met u doorlopen, zoals het benoemen van beheersingsdoelstellingen, het prioriteren van risico’s en het nemen van beheersingsmaatregelen. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de verantwoording dient te worden vormgegeven en de verklaring die de accountant geeft over de beheersing van de hoge risico’s. Om aan de slag te gaan met Horizontaal Toezicht is kennis van het Control Framework van groot belang.

Workshopleiders: Kimberley Heesakkers (Zilveren Kruis) en Rutger Wissink (Dimence Groep)

 

Workshop D: Gezond samenwerken in de keten met Horizontaal Toezicht

In deze workshop bespreekt de Nederlandse Zorgautoriteit met u enkele aandachtspunten bij Horizontaal Toezicht vanuit het oogpunt van de toezichthouder. Hoe kunnen zorgverzekeraars en ziekenhuizen ervoor zorgen dat die samenwerking een gezonde samenwerking is, in het belang van de patiënt en verzekerde? Wat zijn de publieke kaders? Wat betekent Horizontaal Toezicht in de praktijk voor de controleketen?

Workshopleider: Bas Jurling (NZa) en Carlijn Ritsen (NZa)

 

Workshop E: Horizontaal Toezicht in de praktijk

De invoering van Horizontaal Toezicht heeft een grote impact op de organisatie en vraagt om een forse investering. Maar het levert ook een mooie nieuwe dynamiek op en verbetering van processen in de organisatie. Wat betekenen de stappen uit het implementatieplan Horizontaal Toezicht in de praktijk voor een GGZ-aanbieder? En tegen welke problemen loop je aan? Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Wat betekent Horizontaal Toezicht voor de zorgverzekeraar? Hoe werkt de representatie en welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in een interactieve workshop.

Workshopleiders: Ronald van der Salm (GGZ Rivierduinen) en Floor de Veer (Zorg en Zekerheid)

Workshop F: De impact van Horizontaal Toezicht op de organisatie

In deze workshop krijgt u inzicht in de impact van de implementatie van Horizontaal Toezicht op uw organisatie. Met welke veranderingen in werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden moet u rekening houden? Hoe verandert HT de samenwerking tussen de verschillende afdelingen? Hoe neemt u de zorgprofessional mee in de veranderingen? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste mensen met voldoende kennis en kunde ingezet kunnen worden? Wij nemen u mee in de veranderingen die HT mee heeft gebracht voor de zorgverzekeraar en voor een zorgaanbieder die eind dit jaar klaar is voor HT.

Workshopleiders: John de Kruiff (Menzis) en Marlien van der Maas (Mediant)

 

Workshop G: In gesprek met bestuurders over Horizontaal Toezicht

In deze workshop gaat u in gesprek met bestuurders van zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de waarde van Horizontaal Toezicht voor de organisaties. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat heeft Horizontaal Toezicht uw organisatie opgeleverd? Op welke manier kan Horizontaal Toezicht bijdragen aan goede zorg? Wat is de impact van Horizontaal Toezicht op uw medewerkers, processen en systemen?

Door: Marco Verheul (CFO Raad van Bestuur Dimence Groep) en Kees Hamster (CFO Raad van Bestuur VGZ)

 

Workshop H: Horizontaal Toezicht: Ervaringen vanuit de ziekenhuizen

In april 2017 zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) gestart met de implementatie van Horizontaal Toezicht in de Medisch Specialistische Zorg. Inmiddels zijn er door hen grote stappen gezet. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en umc’s werken hard om Horizontaal Toezicht in hun organisaties verder in te voeren. Steeds meer ziekenhuizen maken samen met hun representerende zorgverzekeraar de overstap naar horizontaal toezicht vanuit het gedachtengoed om de administratieve lasten te verminderen en op basis van wederzijds vertrouwen de rechtmatigheid van de zorguitgaven in het zorgproces te borgen. NVZ, ZN en NFU hebben in april 2017 te intentie uitgesproken om eind 2020 80% van de ziekenhuizen over te laten gaan op Horizontaal Toezicht. Inmiddels zijn 8 ziekenhuizen en umc's over op Horizontaal Toezicht. Welke ervaringen zijn er in dit traject opgedaan? Deze worden met u gedeeld in deze workshop door een ziekenhuis dat inmiddels over is op Horizontaal Toezicht (LUMC) en een ziekenhuis dat eind 2019 hoopt over te gaan (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

Workshopleiders: Petra van de Voorde (LUMC) en Anais Dufour (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

 

Workshop I: Horizontaal Toezicht in het Sociaal Domein

Is HT schaalbaar naar andere financieringsstromen? En welke uitdagingen levert dit op? Deze vragen staan centraal in de workshop. Hierover zal met u de interactie aan gegaan worden aan de hand van de resultaten van de pilot HT in Friesland (Gemeente Leeuwarden, Gemeente Heerenveen, Noard-West Fryslan, Stichting Thuiszorg Het Friesland, Kwadrant Groep, De Friesland zorgverzekeraar). Niet alleen de aanbieders zijn ‘aan de slag’ met zijn eigen processen. Ook bijvoorbeeld de gemeente heeft een grote bijdrage te leveren in het strak trekken van haar eigen processen, om zo de totale keten beter te organiseren. Laat u inspireren!

Workshopleiders: Henk Jansen (Gemeente Leeuwarden) en Sikko Bruinsma (KPMG)

 

Meld u nu aan

LOCATIE

Het congres wordt georganiseerd in Mereveld (Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht). 

Mereveld

VRAGEN?

In onderstaand formulier kunt u uw vragen stellen met betrekking tot het congres. Heeft u algemene vragen voor Horizontaal Toezicht Zorg klik dan hierUw reactie is verzonden.
Fout opgetreden

Vul uw gegevens in.


Verzenden

AANMELDEN

- DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN -

U kunt zich tot en met 15 september inschrijven voor het congres. Hierbij kunt u zich aanmelden voor het alleen het ochtendprogramma, alleen het middagprogramma of voor zowel het ochtend- als het middagprogramma. Ook kunt u uw voorkeur voor de workshops opgeven (let op: dit is geen aanmelding voor de workshop).

Belangrijk: per emailadres kunt u maar 1 persoon aanmelden! Gebruik voor elke aanmelding dus een uniek emailadres!

Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Dit is nog geen bevestiging van deelname. 

Op woensdag 18 september ontvangt u de bevestiging van deelname. Uiteraard is de inzet om zoveel mogelijk geïnteresseerden deel te laten nemen!